Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Най-общо казано, това са електрически отоплителни тела, които затоплят помещението, в което са монтирани, разчитайки на естественото движение на топлия въздух (наричано още „конвекция“). Тези уреди нямат вентилатор, което ги прави практически безшумни. Снабдени са с нагревателен елемент, монтиран в долната част на уреда. Свободно преминаващият покрай него въздух се загрява и следвайки природните закони се издига нагоре и напуска уреда през специални отвори в корпуса. Равномерното разпределение на топлината във въздуха осигурява комфорт в помещенията без пряко да се усеща въздушната струя.

Лъчистите конвектори трансферират топлината от нагрятата си повърхност директно на хората и обектите в помещението чрез инфрачервени лъчи. Ефектът е същият, който се създава от слънчевото греене или от огъня в камината. Лъчистото отопление има значителни предимства пред традиционното отопление с радиатори или електрически печки: то е по-ефективно, тъй като не се губи енергия за загряване на въздуха в помещението, а липсата на движещ се въздух създава комфорт за хора с тежки алергии.

Конвекторите Atlantic могат да бъдат оборудвани с три различни типа термостати:

 • Стандартният механичен термостат е лесен за опериране, позволява поддържане на постоянна температура в помещението и спомага за оптимизиране на енергийните разходи.
 • Електронният термостат поддържа в помещението зададената температура с точност 0.1°C, което го прави до 15% по-ефективен в управлението на енергопотреблението от стандартните термостати.
 • Цифровият електронен термостат прецизно управлява конвектора, като превключва автоматично между основен и икономичен режим и осигурява не само постоянна температура в помещението, но и намалява енергийните разходи с до 25% в сравнение със стандартните термостати.

Необходимата за едно помещение отоплителна (охладителна) мощност се изчислява, имайки предвид множество параметри на средата – обем и изложение на помещението, вид на строителната конструкция, вид на топлоизолацията, площ на прозорците, допълнителни топлоизточници и др. Все пак приблизителни изчисления могат да бъдат направени, отчитайки само обема на помещението. В този случай е добре да бъдат предвидени по около 45 W мощност за един кубичен метър. Така например, ако стаята е с обем от 35 куб. м., то необходимата отоплителна (охладителна) мощност е около 1500 W.

Термопомпата е устройство, което трансферира топлината от тела с по-ниска температура към такива с по-висока температура. На практика термопомпите са идентични с хладилните машини, но съществената разлика тук е, че получената топлинна енергия се оползотворява, а не се изхвърля. Всяка термопомпа има няколко основни компонента: компресор, кондензатор, регулиращ вентил, изпарител. Топлината се пренася чрез промяна на агрегатното състояние на хладилен агент (фреон), в резултат на което се отделя или абсорбира топлинна енергия.

Принципът на работа е следният:
Компонентите на термопомпата са съединени с медни тръби, в които циркулира хладилният агент. Компресорът засмуква от изпарителя газообразен фреон с ниски налягане и температура, нагнетява го до 15-25 bar и в резултат на това температурата му се повишава до 45-50°C. След това фреонът постъпва в кондензатора, където вследствие на принудителното обдухване топлината се отдава на преминаващия въздух. При отдаването на топлината фреонът се втечнява. От кондензатора фреонът преминава през регулиращия вентил, където температурата и налягането се понижават и фреонът започва да се изпарява. След регулиращия вентил фреонът постъпва в изпарителя. Там продължава да се изпарява до пълното преминаване в газообразно състояние и в резултат на този процес поглъща топлина. Газообразният фреон с ниска температура постъпва на входа на компресора и този цикъл се повтаря.

Термодинамичният бойлер е бойлер, оборудван с термопомпа. Той позволява да се оползотвори топлината на въздуха за затопляне на вода и така използва безплатна, чиста и неизчерпаема енергия. Термодинамичният бойлер е изключително икономичен. За всеки 1KW изразходвана електроенергия, той предоставя между 2 и 5KW топлинна енергия, като в резултат на това годишната икономия може да достигне до 80%.

Когато един климатик е определен като „инверторен”, това означава, че той има функционалността непрекъснато да регулира подаването на топлинна или студова енергия чрез плавна промяна в скоростта на работа на компресора. Традиционните климатици използват компресор, който или работи на пълна мощност, или сe изключва периодично за да регулира температурата в помещението. Използва се и термостат, който позволява измерване на температурата в помещението и включва/изключва компресора, когато тази температура е твърде далче от желанат от потребителя. Инверторните климатици елиминират пиковите консумации на електроенергия при честите стартирания на компресора, техните компоненти се натоварват по-малко (в резултат на това имат по-дълъг живот) и са по-тихи при работа.

O’Pro – омическо съпротивление
При тази технология на Atlantic използва пасивно антикорозионно устройство, наричано омическо съпротивление. Това устройство балансира електрическите потенциали на водосъдържателя и потопения нагревателен елемент. По този начин се подобрява действието и се удължава животът на магнезиевия анод, който от своя страна осигурява антикорозионната защита

ACI Hybride – интегрирана антикорозионна система (Anti-Corrosion Integrated – ACI)
Интегрираната антикорозионна система предоставя максимална защита на водосъдържателя с помощта на хибриден титаниево-магнезиев анод. Същността на технологията се заключава в равномерното отделяне на защитен слой магнезий по стените на водосъдържателя, благодарение на постоянното подаване на ток с нисък волтаж, протичащ от момента на включване на уреда и през целия му жизнен цикъл. Формирането и постоянното поддържане на защитния слой, е възможно благодарение на неизчерпаемия титаниев анод, разположен в центъра на водосъдържателя. Наред с това в бойлера има интелигентна система за адаптиране към промените в качеството на водата чрез регулиране на подаваното напрежение.

Твърдостта на водата се определя от количеството на разтворените в нея калциеви и магнезиеви бикарбонати, калциев сулфат (гипс), магнезиев сулфат и други соли. Според твърдостта си природните води се подразделят на няколко групи – много меки, меки, средно твърди, умерено твърди и много твърди. При нагряване част от разтворените във водата калциеви и магнезиеви соли се наслагват върху точката на нагряване – ако водата е в метален съд, то отлагането се натрупва по стените и дъното на съда, а ако е нагревател, както при електрическите бойлери, се наслагват върху него. Това е така нареченият „котлен камък”. Този котлен камък значително съкращава живота на бойлера.

Карта на България по твърдост и агресивност на водата

Steatite – сух керамичен нагревател
За да се реши проблемът с твърдата вода, от Atlantic е разработена технологията Steatite – система за надеждна защита на нагревателя и водосъдържателя. Нагревателният елемент е защитен от емайлиран стоманен кожух. Този кожух има голяма топлоотдаваща повърхност, което намалява количеството на отлагания котлен камък и шума при загряване. Освен, че е изключително ефективен, керамичният нагревателен елемент е много добре адаптиран за работа в райони, в които водата е агресивна или силно минерализирана. Демонтажът или монтажът на нагревателя могат да се извършват без изпразване на бойлера, което е допълнително улеснение за сервизните специалисти.

Какво е ErP?

Съкращението ErP означава „продукти, свързани с електропотреблението“ (Energy related Products) и е в съотвествие с новата Директива на ЕС за екодизайн на този вид продукти. Екодизайнът определя минималните изисквания за ефективност на електрически уреди като бойлери, термопомпи, котли и соларни бойлери. Всички производители трябваше да изпълнят критериите на тази директива до 26 септември 2015г.

Защо е важно?

Икономията на енергия и опазването на околната среда ще бъдат основни предизвикателства пред ЕС през идните години. В тази връзка, задачата на новата Европейска директива, наричана още "цели 20-20-20", е:

 • Намаляване на емисиите на CO² с 20%.
 • Намаляване на използването на конвенционални енергии с 20%.
 • Повишаване на дяла на възобновяеми енергии с 20% до 2020.

Резултатът от тези нови стандарти, по отношение на отоплителните уреди, ще бъде годишна икономия на енергия в Европа от около 56 милиона тона нефтен еквивалент до 2020г.

ДВЕ НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕТО

Директива за Екодизайн

Екодизайнът определя приемливите нива на енергийна ефективност, както и изискванията към електрическите уреди за опазване на околната среда. Следователно, отоплителните уреди и бойлерите трябва да изпълняват всички изисквания за екодизайн, за да получат маркировка СЕ и да бъдат продавани на Европейския пазар.

Екодизайнът има за цел и да елиминира от пазара всички уреди с ниска енергийна ефективност.

ErP Екодизайн ще се прилага към следните продукти:

 • Отоплители, използващи възобновяема енергия (соларна, термопомпи)
 • Електрически бойлери
 • Термопомпи, с измерена отоплителна мощност <=400kW

Директива за енергийно и еко етикетиране

Добре познатите на крайния потребител на бяла техника етикети за енергийна ефективност стават задължителни за всички отоплителни уреди в рамките на Европейския пазар от 26ти септември 2015г. Тези уреди трябва да имат етикети, които да информират крайния потребител за тяхната енергийна ефективност. Това ще създаде много по-голяма прозрачност за клиентите и ще им помогне да направят правилния избор при покупка, като им предостави информация за реалните качества на продукта (консумация на енергия, ниво на шум и друга информация за уреда).

КАК ДА РАЗЧИТАМЕ ЕТИКЕТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ?
Пример с Ondeo*

Етикет за енергийна ефективност за бойлер Ondeo

Етикетите се осигуряват от производителя. В Европейския Съюз дистрибуторът или инсталаторът са отговорни да осигурят яснота и разбираемост на съдържанието на ErP етикета.

В зависимост от функцията на уреда, етикетът ще отразява две различни класификации: за отопление и за производство на топла вода.

ПРОДУКТИТЕ НА ATLANTIC

Като експерт в производството на топла вода, термалната изолация и температурния контрол, Atlantic притежава няколко изключителни патентовани технологии. Групата приветства и активно подкрепя новата ErP регулация. Ето защо, всички бойлери, термопомпи и соларни бойлери на Atlantic са готови за ErP!

Още повече, Atlantic са подготвени за бъдещите ErP изисквания за 2017г. чрез гамата термопомпи Alfea, които вече са класифицирани с енергиен клас А+ и А++.

Термопомпи Атлантик

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА?

Atlantic не просто създава продукти в съответствие с ErP, но също така иска да се увери, че крайните клиенти и партньорите ще получат пълна информация за целите на Директивата за Екодизайн, ролята, която изпълняват при нейното прилагане и положителните резултати, които тя ще донесе за тях.

Предимства за крайния потребител:

 • Повишена дългосрочна енергийна ефективност, осигуряваща икономия на енергия и пари.
 • Принос към опазването на околната среда, благодарение на понижено отделяне на парникови газове
 • По-лесен избор на продукти, благодарение на прозрачност в информацията за уреда
 • Елиминиране на неефективните и замърсяващи продукти от пазара

Предимства за партньорите:

 • Утвърждаване на позициите, благодарение на висококачествени и екологично съобразени продукти.
 • Ползотворно партньорство с иновативна компания, която непрекъснато усъвършенства енергийната ефективност на продуктите си.
 • Сътрудничество с призната, постоянно развиваща се Френска марка, със солидно присъствие в световен мащаб
 • Пълна подкрепа и напътствия в работата с клиентите по отношение на икономични продукти

ПРИМЕРИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 4 ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ ПРОДУКТА НА АТЛАНТИК

ПРИМЕРИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 4 ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ ПРОДУКТА НА АТЛАНТИК